Statut Związku Polaków na Łotwie

Home / O nas / Statut Związku Polaków na Łotwie

Statut

(Aktualizacja: 10-10-2007)

Stowarzyszenie “ZWIĄZEK POLAKÓW NA ŁOTWIE”

STATUT

WSTĘP

Stowarzyszenie “Związek Polaków na Łotwie” jest społeczno-kulturalnym dobrowolnym związkiem osób, utworzonym dla dobra publicznego i realizacji celów, określonych Statutem, nie skierowanym na osiągnięcie dochodu i działającym zgodnie z przepisami prawa Republiki Łotewskiej. Działalność Związku Polaków na Łotwie prowadzona jest w sposób otwarty, demokratyczny i konstytucyjny. Związek Polaków na Łotwie przeciwdziała wszelkim poczynaniom, noszącym cechy rasizmu, dyskryminacji i szowinizmu. Związek Polaków na Łotwie jest prawnym spadkobiercą (polskich) organizacji przedwojennych (1900-1941), w tym również polskich zjednoczeń katolickich. Związek uzyskuje osobowość prawną po rejestracji w registrze stowarzyszeń i zjednoczeń.

1.Rozdział. Nazwa stowarzyszenia, jego symbolika, teren działania i adres prawny.

1.1.Nazwa stowarzyszenia brzmi: “ZWIĄZEK POLAKÓW NA ŁOTWIE”, ZPŁ (dalej w tekście: Związek, ZPŁ).

1.1.1.Tłumaczenia i skróty nazwy ustanawia się jak następuje:

  • w języku łotewskim: “Latvijas Poļu savienība”, LPS,
  • w języku angielskim: “Latvian Polish Society”, LPS,
  • w języku francuskim: “Societe Polonaise de Lettonie”, SPL,
  • w języku rosyjskim: “Союз Поляков Латвии”, СПЛ.

1.1.2.Tłumaczenia na inne języki wykonuje się z polskiego oryginału.

1.1.3.Adres prawny ZPŁ: ul.Slokas 37, Ryga LV-1048, Łotwa.

1.1.4.Związek działa na terenie Republiki Łotewskiej zgodnie z jej ustawodawstwem i obecnym Statutem.

1.1.5.Symbolikę Związku zatwierdza Zjazd ZPŁ. Zabrania się odtwarzania tej symboliki oraz jej używania publicznego lub gospodarczego bez zgody Zarządu ZPŁ.

2.Rozdział. Cele Związku.

2.1.Celem działalności Związku jest, co następuje:

2.1.1.Zachowywanie tożsamości etnicznej oraz zachowanie swoistości i rozwój języka i kultury Polaków mieszkających na Łotwie.

2.1.2.Identyfikacja i ochrona zabytków kultury polskiej na terenie Łotwy.

2.1.3.Wszechstronny rozwój kultury polskiej na Łotwie jako niezbywalnego elementu dorobku kulturalnego narodów Republiki Łotewskiej.

2.1.4.Restytuowanie i rozszerzenie sieci polskich placówek oświatowych i sportowych na terenie Łotwy.

2.1.5.Organizacja nieskrępowanego rozpowszechniania i wymiany informacji o działalności ZPŁ i innych organizacji polonijnych za pośrednictwem prasy, radia, TV i innych środków przekazu, również w języku polskim.

2.1.6.Działalność charytatywna.

2.1.7.Poparcie dążeń narodu Łotwy w stworzeniu niezależnego, demokratycznego i samorządnego państwa.

3.Rozdział. Termin funkcjonowania Związku.

3.1.Związek powołany jest na czas nieokreślony.

4.Rozdział. Wstąpienie członków w skład Związku, ich wyjście i wyłączenie ze Związku.

4.1.Członkiem Związku może zostać każda zdolna do czynności prawnych osoba fizyczna po osiągnięciu 16 letniego wieku, uznająca statut Związku i poczuwająca się do więzi z kulturą polską, niezależnie od obywatelstwa, pozycji społecznej, poglądów religijnych, członkostwa w innych organizacjach legalnych, na podstawie pisemnego podania. Przyjęcie do Związku osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

4.2.Członkiem honorowym Związku może zostać każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla celów Związku. O nadanie osobie członkostwa honorowego decyduje Zarząd, a decyzję zatwierdza Zjazd.

4.2.1.Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków Związku, określone statutem.

4.2.2.Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłat członkowskich.

4.2.3.Członkowie honorowi mają prawo bezpłatnego udziału we wszelkich imprezach ZPŁ.

4.3.Związek ma prawo na podstawie umowy udzielenia członkowi własności Związku, za którą członek ten niesie pełną materialną i prawną odpowiedzialność.

4.4.Członkostwo w Związku wygasa w chwili wystąpienia lub wyłączenia członka ze Związku, a także w przypadku śmierci członka.

4.4.1.Wystąpienie ze Związku może nastąpić po pisemnym uprzedzeniu Zarządu.

4.4.2.Członek może być wyłączony ze Związku decyzją Zarządu w przypadkach:

4.4.2.1.przekroczenia Statutu,

4.4.2.2.nieusprawiedliwionego niepłacenia w ciągu 1 roku wpłat członkowskich,

4.4.2.3.jeżeli członek prowadzi działalność szkodliwą dla Związku lub narusza godność członka ZPŁ,

4.4.2.4. jeżeli członek nie wykonuje decyzji Zarządu lub Zjazdu.

4.4.3.Sprawę o wyłączeniu członka rozstrzyga się na najbliższym posiedzeniu Zarządu, na którym zaproszony na posiedzenie członek, podlegający wyłączeniu, ma prawo bronić własnego zdania. Nieobecność członka nie jest przeszkodą podjęcia przez Zarząd swej decyzji. Zarząd w ciągu 5 dni od posiedzenia powinien doręczyć członkowi umotywowaną decyzję, dotyczącą jego wyłączenia ze składu ZPŁ. Wyłączony członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania (Zjazdu).

4.4.4.Skutki wygaśnięcia członkostwa:

4.4.4.1.w przypadku wygaśnięcia członkostwa wpłaty członkowskie nie podlegają zwrotowi,

4.4.4.2.osoba, której członkostwo w Związku wygasło, nie ma prawa do majątku, należącego do Związku,

4.4.4.3.Związek nie ma prawa wymagać od byłego członka nieuiszczonych wpłat złonkowskich.

5.Rozdział. Prawa i obowiązki członków.

5.1.Członkowie Związku mają następujące prawa:

5.1.1.brania udziału w pracy Związku,

5.1.2.wysuwania kandydatur, w tym własnej, obierania lub bycia obranym do organów kierowniczych Związku,

5.1.3.otrzymywania informacji o działalności Związku, w tym zapoznawania się z protokołami, decyzjami i rozporządzeniami wszelkich organów kierowniczych Związku,

5.1.4.brania udziału we wszelkich imprezach Związku, występowania z wnioskami dotyczącymi działania Związku i usprawnienia owego działania, bronienia swego zdania i głosowania, gdy na przeszkodzie temu nie stoją nieuregulowane zobowiązania członka wobec Związku,

5.1.5.używania emblematyki Związku.

5.2.Obowiązkami członka są:

5.2.1.spełnianie wymogów Statutu oraz decyzji Walnego Zebrania, Zarządu i Zjazdu,

5.2.2.regularne uiszczanie wpłat członkowskich,

5.2.3.czynne uczestniczenie w realizacji celów i zadań Związku.

5.3.Obowiązki członka mogą być określone decyzja Walnego Zebrania lub Zarządu, ale za zgodą samego członka.

6.Rozdział. Struktura Związku.

6.1.Stowarzyszenie “Związek Polaków na Łotwie” składa się z oddziałów wg miejsca zamieszkania lub wspólnych zainteresowań.

6.1.1.Walne zebranie członków oddziału na termin dwuletni obiera następujące organy kierownicze oddziału:

  • Zarząd oddziału,
  • Prezesa oddziału,
  • Komisję Rewizyjną oddziału,

które to organy w czasie swej kadencji organizują pracę oddziału.

6.1.2.Oddziały ZPŁ nie są osobami prawnymi.

6.1.3.Zarząd oddziału składa sprawozdanie o swojej pracy przed Walnym Zebraniem oddziału, zwoływanym nie rzadziej jak raz do roku.

6.1.4.Walne Zebranie jest prawomocne gdy w nim uczestniczy co najmniej 2/3 od liczby prawomocnych członków oddziału.

6.1.5.Walne Zebranie oddziału wybiera delegatów na Zjazd ZPŁ w liczbie 10% członków oddziału, lecz nie mniej jak 2 osoby. Kandydatury wybierane są otwartym głosowaniem zwykłą większością głosów.

6.1.6.Zarząd oddziału składa sprawozdanie ze swojej pracy Zjazdowi ZPŁ, zwoływanym nie rzadziej jak raz w ciągu roku.

7.Rozdział. Zjazd ZPŁ, jego zwołanie i kompetencje.

7.1.Zjazd ZPŁ jest Walnym Zebraniem delegatów oddziałów. Jest on najwyższym organem decyzyjnym Związku.

7.2.Delegaci oddziałów mogą brać udział w pracy Zjazdu tylko we własnej osobie, każdy delegat posiada 1 głos.

7.3.Zjazd kolejny zwoływany jest corocznie nie później niż 31 marca br.

7.4.Zjazd nadzwyczajny może być zwołany na wniosek Zarządu ZPŁ lub na pisemny wniosek co najmniej 10% członków Związku, w którym podaje się przyczynę takiej konieczności.

7.5.Zjazd jest prawomocny pod warunkiem udziału w jego pracy większej liczby zgłoszonych delegatów niż ich połowa.

7.6.W przypadku braku odnośnej liczby delegatów i utraty przez Zjazd jego mocy prawnej, w ciągu trzech tygodni zostaje zwołany powtórny Zjazd, prawomocny niezależnie od ilości przybyłych delegatów, lecz tylko wówczas, gdy liczba delegatów od każdego z oddziałów nie jest mniejsza niż dwie osoby.

7.7.Decyzja Zjazdu jest przyjętą, gdy za nią głosuje więcej niż połowa obecnych delegatów. Decyzje dotyczące zmian Statutu, zakończenia lub kontynuacji działania ZPŁ, wymagają większej liczby głosów niż głosy 2/3 obecnych delegatów.

7.8.Funkcje Zjazdu określa się następująco:

7.8.1.Zjazd decyduje o utworzeniu i likwidacji Związku,

7.8.2.zatwierdza Statut, wnosi do Statutu zmiany i dopełnienia,

7.8.3.wybiera komisję mandatową i zatwierdza jej sprawozdanie,

7.8.4.zatwierdza sprawozdania członków Zarządu i Prezesów oddziałów, ocenia ich działalność,

7.8.5.zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, ocenia gospodarczą i finansową działalność Związku,

7.8.6.zatwierdza program działania Związku,

7.8.7.wybiera i odwołuje Zarząd Związku oraz Komisję Rewizyjną.

8.Rozdział. Stale funkcjonujące instytucje Związku.

8.1.Organem wykonawczym Związku jest jego Zarząd.

8.1.1.Termin kadencji Zarządu ZPŁ wynosi dwa lata.

8.1.2.Skład Zarządu: Prezes, 2(dwoje) jego zastępców.

8.1.3.Wszystkim członkom Zarządu przysługują prawa reprezentowania, reprezentują oni Związek każdy we własnej osobie.

8.1.4.Prezes organizuje pracę Zarządu, zwołując posiedzenia Zarządu nie rzadziej, jak jeden raz na trzy miesiące.

8.1.5.Prezes Zarządu zawiera umowy, wydaje upoważnienia, wypracowuje inne dokumenty, otwiera konta bankowe Związku i dysponuje nimi w interesie Związku.

8.1.6.Zarząd jest prawomocny podejmować decyzje we wszystkich sprawach, wyłączając te, które należą do uprawnień Zjazdu.

8.1.7.Zarząd przyjmuje decyzje prostą większością głosów obecnych członków Zarządu.

8.1.8.Posiedzenia Zarządu są otwarte.

8.1.9.Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

8.1.10.Zarząd kieruje Związkiem i reprezentuje go, zarządza majątkiem Związku, wykorzystuje jego środki zgodnie z ustawami Prawa Republiki Łotewskiej, obecnym Statutem i decyzjami Zjazdu.

8.1.11.Zarząd organizuje księgowość Związku zgodnie z aktami normatywnymi.

8.1.12.Po zakończeniu roku Zarząd przygotowuje roczny odczyt zgodny z ustawą “O Księgowości”, innymi aktami prawnymi.

8.1.13.Roczny odczyt sprawdza Komisja Rewizyjna i zatwierdza Zjazd. Członkowie Związku mają prawo zapoznać się z rocznym odczytem.

8.1.14.Członek Zarządu spełnia swe obowiązki bez wynagrodzenia, lecz może on żądać zwrotu środków, wydanych na spełnienie swoich obowiązków.

8.1.15.Członkowie Zarządu solidarnie są odpowiedzialni za straty, poniesione Związkiem z ich winy.

8.2.Organem zarządzania Związkiem jest Rada.

8.2.1.W skład Rady Związku wchodzą prezesowie oddziałów i przewodniczący komisji, powołanych do pełnienia określonych zadań.

8.2.2.Członkowie Rady biorą udział w posiedzeniach Zarządu, gdy Zarząd ich zaprasza.

8.2.3.Rada występuje z wnioskami, dotyczącymi działania Związku i jego oddziałów, układa plany robocze.

8.2.4.Członkowie Rady prowadzą i koordynują pracę oddziałów zgodnie z planem roboczym Związku

9.Rozdział. Rewident.

9.1.Kontrolę finansowej i gospodarczej działalności Związku prowadzi komisja rewizyjna, wybierana przez Zjazd na dwa lata (7.8.7.).

9.2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech rewidentów, nie mogących być członkami Zarządu.

9.3.Komisja Rewizyjna przyjmuje decyzje większością głosów swych członków.

9.4.Komisja Rewizyjna:

9.4.1.prowadzi rewizję majątku i środków finansowych, należących do Związku,

9.4.2.ocenia pracę księgowości i biurowości w Związku,

9.4.3.podaje wnioski dotyczące działalności uzupełnienia finansowej i gospodarczej Związku.

9.5.Komisja Rewizyjna dokonuje rewizji nie rzadziej jak raz do roku.

9.6.Zjazd zatwierdza odczyt roczny tylko po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10.Rozdział. Prawa Związku do działalności gospodarczej.

10.1.Związek posiada prawo do działalności gospodarczej, będącą w jego działaniu czynnością dodatkową. Działania te skierowane są na utrzymanie i wykorzystanie majątku związkowego. Związek posiada prawo również do innych czynności o charakterze gospodarczym, ukierunkowanych na osiągnięcie swych celów.

10.2.Dochody Związku wolno wykorzystywać jedynie dla osiągnięcia celów, określonych Statutem. Dochody od działalności gospodarczej nie podlegają podziałowi między członkami Związku.

10.3.Związek ma prawo zatrudnienia osób do pracy dobrowolnej (bez wynagrodzenia), skierowanej na osiągnięcie celów określonych statutem. Osoba, w ten sposób zatrudniona, ma prawo żądać zwrotu wydatków, zaistniałych podczas spełniania przez nią swojej pracy. Podobne wydatki mogą być kompensowane na podstawie umowy za zgodą Zarządu.

11.Rozdział. Majątek i środki finansowe Związku.

11.1.Majątek i środki finansowe Związku składają się z:

11.1.1.Comiesięcznych wpłat członkowskich za odczytowy okres czasu, opłacone przez pracujących członków Związku w sumie dowolnej, lecz nie mniejszej od 0,5% minimalnej pensji, określonej w RŁ w chwili opłaty członkowskich. Bezrobotni członkowie Związku, renciści, emeryci, studenci i uczniowie opłacają członkowskie w sumie 0,1% minimalnej pensji. 90% wpłat członkowskich zostaje w dyspozycji oddziału, natomiast 10% oddział wnosi na wspólne konto Związku,

11.1.2.dobrowolnych wpłat osób fizycznych i prawnych z Łotwy lub z poza jej granic – ofiar, darowizn itp,

11.1.3.dotacji i subsydia, pochodzących od funduszy lub innych organizacji,

11.1.4.finansowania ze strony państwa lub samorządów, podjętego w ramach celowych programów,

11.1.5.dochodów z działalności gospodarczej,

11.1.6.innych dochodów, zezwolonych istniejącym ustawodawstwem.

11.2.Środki Związku wykorzystywane są wyłącznie dla osiągnięcia celów i zadań Związku, w tym:

11.2.1.dla organizacji imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych,

11.2.2.celach charytatywnych.

11.2.3.dla organizacji nauki języka polskiego,

11.2.4.dla zagospodarowania nieruchomości, należących do Związku,

11.2.5.dla rozpoczęcia działalności gospodarczej,

11.2.6.realizacji dowolnych, zgodnych ze Statutem potrzeb Związku.

12.Rozdział. Zakończenie działalności Związku i jego likwidacja.

12.1.Podstawy zakończenia działalności Związku:

12.1.1.na mocy decyzji Zjazdu,

12.1.2.przy zmniejszeniu się liczby członków do jednej osoby,

12.1.3.na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,

12.1.4.przy likwidacji Związku Zjazd mianuje likwidatora, który, działając zgodnie ze Statutem i istniejącym ustawodawstwem, przeprowadza procedurę likwidacji.

12.1.5.majątek podlegającego likwidacji Związku przechodzi innym polskim organizacjom społecznym, działającym na terenie Republiki Łotewskiej, czy Kościołowi Rzymsko–Katolickiemu wyłącznie na cele charytatywne.

Upoważnione przez członków osoby:                                   Krukowska

Kudrjawcewa

Strautmale

Statut został zatwierdzony na Zjeździe w związku z przetworzeniem społecznej organizacji Związek Polaków na Łotwie w Stowarzyszenie “Związek Polaków na Łotwie” w Rydze, 26 lutego 2005 roku. Zmiany do Statutu wniesiono na zebraniu przedstawicieli Stowarzyszenia w Rydze 4 lutego 2006 roku.

Zmiany Nr.2 do Statutu wniesiono na Zjeździe Stowarzyszenia „Związek Polaków na Łotwie” 11 marca 2006 r. w Rezekne.

Zmiany Nr 2 do Statutu zatwierdzono w Registrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej 20 czerwca 2006 r.